Sample HAMILTON On Line Conductivity Sensors


--

HAMILTON ON LINE  CONDUCTIVITY SENSORS

یکی از مهمترین سنسورهای انازه گیری در صنایع دارویی و غذایی و همچنین مهمترین سنسور اندازه گیری در سیستم های Sampling  نیروگاهی میزان کانداکتیویتی آب خالص (Ultra Pure Water) و همینطور  آبهای فرایندی می باشد .

شرکت HAMILTON با سنسور Conducell UPW برای آبهای فوق خالص و Conducell 4UxF برای آبهای فرایندی با گستره ی باز بالاترین و دقیقترین سنسورها ی کانداکتیویتی را در این زمینه ارائه داده است .

سنسور Conducell UPW  

این سنسور بمنظور اندازه گیری میزان کانداکتیویتی در آبهای با کانداکتیویتی کم ،  خالص و فوق خالص در محدوده ی اندازه گیری 0.01-1500 طراحی شده و در صنایع نیروگاهی ، صنایع دارویی و غذایی و همچنین صنایع بیوتکنولوژی مورد استفاده قرار می گیرید.

 

 

 

سنسور Conducell 4UXF

این سنسور بمنظور اندازه گیری میزان کانداکتیویتی در آبهای با کانداکتیویتی بسیار متغیر  و در محدود ه ی اندازه گیری 1 µS/cm-300,000 µS/cm طراحی شده و در صنایع دارویی و غذایی و بیوتکنولوژی و همچنین مراکز تحقیقاتی مورد استفاده قرار  می گیرد.

 

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

Order request form


To complete the order, complete the form below :


Main Office

(98) 21 44443999
(98) 21 44444950
info[AT]piramoonco.com
145 Shahid Mokhberi St. Sattari Hwy.,Tehran, Iran

Piramoon System Qeshm

(98) 76 35340394
info[AT]piramoonco.com

Tula Industrial Park, Cable site

Downtown Office

post box : 567-14455
postal code : 1475877134
info[AT]piramoonco.com
145 Shahid Mokhberi St. Sattari Hwy.,Tehran, Iran