Sample HAMILTON ONLINE Cell Density


--

 

سنجش آنلاین برای بسیاری از فرآیندهای بیولوژیکی از طریق روشهای کنترل pH و اکسیژن محلول صورت می پذیرد. درواقع، بسیاری از پارامترها می توانند پایش شوند اما آنهایی که مستقیماً به فیزیولوژی سلولی مربوطند از طریق روشهای آفلاین و زمانبر اندازه گیری می شوند که اغلب به دلیل زمانی که به منظور نمونه گیری و آزمایش صرف می شود،  تنها تصویری از آنچه که اتفاق افتاده است را نشان می دهند و نه آن چیزی که در لحظه در حال اتفاق افتادن است.

سنسورهای Incytee و Dencytee به ترتیب روشی برای اندازه گیری مستقیم دانسیته سلولی کلی و دانسیته سلولهای زنده در لحظه  فراهم می نمایند. بدین طریق اتفاقاتی که در روش های آفلاین در خلال نمونه گیری و آزمایشات از دید پنهان مانده و از کنترل خارج می باشند، بلافاصله قابل تشخیص هستند.

  1. سنسور Dencytee (Total cell density)

اصول اندازه گیری این سنسور بر اساس دانسیته نوری است و کدورت سوسپانسیون سلولی را اندازه می گیرد. این سنسور از طریق یک پنجره 5 میلیمتری نور را به سمت دتکتور نوری می تاباند. نور در اثر برخورد با سلولهای معلق جذب و پخش شده و نور کمتری به دتکتور می رسد. برای جبران، منبع نور سنسور مقدار نور بیشتری را می تاباند تا دتکتور مقدار ثابتی را بخواند. با خواندن مقدار نوری که در منبع نور افزایش می یابد سنسور Dencytee می تواند محلولهای با دانسیته سلولی مختلف را با دقت قابل ملاحظه ای اندازه گیری نماید.

از آنجایی که این سنسور اندازه گیری را در طول موجهای نزدیک به IR (Near Infra Red) انجام می دهد لذا، نسبت به تغییرات رنگ محلول و یا انعکاس نور محیط حساس نیست. با استفاده از این سنسور تمامی ذرات و مولکولهایی که نور را در 880nm پخش می کنند (شامل سلولهای مرده و زنده و اجرام سلولی)، شناسایی می شوند. این نوع اندازه گیری پس از لقاح و زمانیکه سلولها بسرعت درحال بزرگ شدن هستند اما غلظت آنها کم است موثر می باشد.

  1. سنسور Incyte (Viable cell density)

تشخیص اینکه چه وقت زمان مرگ سلول فرا می رسد با در دست داشتن دانسیته سلولی کلی، امری دشوار بنظر می رسد. پایش دانسیته سلولی زنده نوعی تغییر آنی را نشان می دهد و بسته به بافت محیط و زمان مورد نیاز مراحل بعدی، حداکثر راندمان را مشخص می سازد. علاوه بر مرگ سلولی، این روش اندازه گیری اطلاعاتی درخصوص تغییرات فیزیولوژی سلول نیز فراهم می آورد.

اصول اندازه گیری سنسور Incyte بر اساس ظرفیت الکتریکی است. در یک میدان الکتریکی متناوب سلولها مانند خازنهای کوچک رفتار می کنند. بار این خازنهای کوچک توسط سنسور اندازه گیری می شود  و بعنوان پرمیتیویته (گذر دهی یا واحد اندازه گیری الکتریسیته برحسب فاراده) گزارش می گردد. اندازه گیری با Incyte تحت تاثیر تغییرات محیط، میکروکرییرها، سلولهای مرده یا باقیمانده یا جرمها قرار نمی گیرد و منحصراً مقدار سلولهای زنده اندازه گیری می شود. این سنسور برای بافتهای سلولی پستانداران، مخمر و فرآیند فرمنتیشن با دانسیته باکتریایی بالا طراحی شده است.

 

مزایای پایش دانسیته سلولی آنلاین در مقایسه با روشهای آفلاین :

  • تشخیص به موقع خطاها و انحرافات در طول فرآیند مانند غذادهی به موقع و جلوگیری از مرگ سلولی
  • حذف عملیات نمونه برداری و شمارش دستی
  • کاهش ریسک آلودگی در حین نمونه گیری
  • افزایش راندمان محصول
  • کاهش هزینه های آزمایشگاهی (مواد، تجهیزات و نیروی انسانی)
  • صرفه جویی در وقت

Order request form


To complete the order, complete the form below :


Main Office

(98) 21 44443999
(98) 21 44444950
info[AT]piramoonco.com
145 Shahid Mokhberi St. Sattari Hwy.,Tehran, Iran

Piramoon System Qeshm

(98) 76 35340394
info[AT]piramoonco.com

Tula Industrial Park, Cable site

Downtown Office

post box : 567-14455
postal code : 1475877134
info[AT]piramoonco.com
145 Shahid Mokhberi St. Sattari Hwy.,Tehran, Iran