مهندسی پیرامون پالای


درباره ی ما

بیش از دو دهه است که کوشیده ایم با ارائه ی راهکارها و کاربردهای توانمند ساز، برای متخصصین و صنایع رو به رشد ایران همراهی قابل اعتماد باشیم.  همکاری نزدیک با دارندگان دانش و فن آوری جهانی و همچنین توسعه ی توانمندی های داخلی را سرمشق کاری خود قرار داده تا بهینه ترین فن آوری های روز دنیا فراهم و انتظارات صنعت ایران از کیفیت را بهبود بخشیم.

پس از چند سال اولیه که در اعتماد سازی و گسترش توان گذشت؛ در سال 2005 با شرکت معظم Emerson Process Management GmbH تفاهم نامه همکاری بسته شد و در این راستا از بر... مشاهده بیشتر